About Us

ಕನ್ನಡ ಹೊನ್ನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗದ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾ ಸಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳ ಆಗರ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ, ಮಾಹಿತಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಕಣಜ