ಕೆಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆ..!!

0

ಕೆಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಲಕ್ಷಣಗಳುಗಳನ್ನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ತ್ರೀ ತುಂಬಾ ಕುಳ್ಳಗೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರ ಇರಬಾರದು. ಸ್ತ್ರೀಯು ಅತಿಯಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ದೊಡ್ಡ ಸ್ತನಗಳು ಇರಬಾರದು.

ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಬಾರದು. ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ತಲೆ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತೆ ಓಡನಿ ಹಾಗೂ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಡಬಾರದು.

ಗಂಡನ ಮಾತಿಗೆ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಡುವ ಸ್ತ್ರೀ ಅತಿಯಾಗಿ ಆವೇಶ ಪಡುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಅತಿಯಾದ ಆವೇಶ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಕೋಪ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಷ್ಟದ ಪಾಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀಗೆ ತಿನ್ನುವ ಯೋಗ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ತ್ರೀಯ ಪಾಪವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪುರುಷನನ್ನು ಭೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.