ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳು.

0

ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳು. 1 ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 2 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯ ಗೋಡೆಯು ಸ್ನಾನಗ್ರಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು.

ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲವೆ. ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರ ಮನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಎದುರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಬೇಡಿ.

ಹಳೆಯ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಮನೆಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ದೂಪ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಮನೆಗೆ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಳು ಇಂಚುಗಳು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.