ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ

0

ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ , ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ .
ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಳುವ ಜೀವನದ ಹಣೆಬರಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ .

1 . ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ :- ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹಣೆಬರಹ ಏನೆಂದರೆ , ಸುಖ – ಸಂಸಾರ . ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ .

2 . ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ :- ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಅಖಂಡ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ . ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ .

3 . ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ : – ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರ ಹಣೆಬರಹ ಏನೆಂದರೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ, ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ .

4 . ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ :- ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಸುಖವಂತರು . ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ .

5 . ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ : – ಇವರ ಹಣೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತೇಜವಂತರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ .

6 . ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ : – ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಸುಖ ಸಂಸಾರ . ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ .

7 . ಆರಿದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ :- ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬುದು ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದವರ ಹಣೆ ಬರಹದಲ್ಲಿದೆ. ಆರಿದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

8 . ಪುಶ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ :- ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರ ಹಣೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವರದಾನ , ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

9 . ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ : – ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸುಖಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ .

10 . ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ :- ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರ ಜೀವನ ದುಃಖದ ಜೀವನ ಎಂಬುದು , ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಗುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು , ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಜೀವನ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ .

11 . ಮಖಾ ನಕ್ಷತ್ರ :- ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೂರ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರ ಹಣೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ .

12 . ಬುದ್ಧ ನಕ್ಷತ್ರ : – ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಸಂತಾನವಾಗುವುದರಿಂದ ವಂಶ ವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ .

13 . ಪಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ :- ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಮಗ ದೊರೆಯುತ್ತಾನೆ , ಎಂದು ಅವರ ಹಣೆಬರಹ ಹೇಳುತ್ತದೆ .

14 . ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರ : – ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹಣೆಬರಹ ಏನೆಂದರೆ , ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರ , ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ, ಖುಷಿ , ಶಾಂತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು .

15 . ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ : – ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಎಂದು ಇವರ ಹಣೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ .

16 . ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ : – ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಅಸೂಯೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಎಂದು ಇವರ ಹಣೆಬರಹ ಹೇಳುತ್ತದೆ .

17 . ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ :- ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಯಾವುದೇ ರೋಗದಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದಿಲ್ಲ .

18 . ಜೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ :- ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಹಣದ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ .

19 . ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ :- ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ .

20 . ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ನಕ್ಷತ್ರ : – ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ .

21 . ಉತ್ತರಾಷಾಡ ನಕ್ಷತ್ರ : – ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಇವರ ಹಣೆಬರಹ ಹೇಳುತ್ತದೆ .

22 . ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ :- ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದವರ ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ .

23 . ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ : – ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿವಂತರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ .

24 . ಶತಭಿಷಾ ನಕ್ಷತ್ರ : – ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಸಿಟ್ಟಿನ ಸ್ವಭಾವದವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ .

25 .ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ : – ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ದಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇವರ ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲಿದೆ .

26 . ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರ : – ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದು ಸಹನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ .

27 . ಪೂರ್ವಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರ : – ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ . ಇವರ ಹಣೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ .

Leave A Reply

Your email address will not be published.