ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ

0

ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ- ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಗಳು – ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಟೊ, ಚೆ, ಚೋ, ಲ, ಲಾ – ಅಶ್ವಿಾನಿ. ಲಿ,ಲು,ಲಾ, ಲೋ – ಭರಣಿ. ಅ,ಈ,ಊ,ಎ,ಐ – ಕೃತಿಕಾ. ಓ,ವ,ವಾ,ವಿ,ವೂ,ಜ್ವಾ – ರೋಹಿಣಿ.

ವ,ವೂ,ಕ,ಕಾ,ಕಿ,ಶ್ವೇ,ವೈ,ಕೃ – ಮೃಗಶಿರಕೂ,ಬಿಂ,ಞ, ಛಾ – ಆರಿದ್ರ. ಕೆ,ಕೊ,ಹ,ಹಾ, ಓ – ಪುನರ್ವಸು. ಹೂ,ಹ, ಹೂ, ಡಾ – ಪುಷ್ಯ. ಡಿ,ಡು,ಡೆ, ಡೋ – ಆಶ್ಲೇಷ.

ಮ,ಮಾ,ಮಿ,ಮೂ, ಮ,ಮೈ,ಸ್ಮಿ – ಮಖ. ಮೋ,ಟಾ, ಟಿ,ಟೂ,ಮೌ – ಹುಬ್ಬ. ಟೆ,ಟೋ,ಪ,ಪಾ,ಪಿ,ಟೈ,ಫ – ಉತ್ತರ. ಸೂ,ಶಂ,ಣ,ಠ – ಹಸ್ತ.

ಪೇ, ಫೇ ,ಸೊ, ರ, ರಾ, ರಿ, ಬ್ರ – ಚಿತ್ತ. ರೂ,ರ,ರೂ,ತ, ತಾ- ಸ್ವಾತಿ. ತೀ,ತೂ,ತ,ಶ್ರೀ,ಪ್ರ,ದೌ – ವಿಶಾಖ. ನ, ನಾ, ನಿ, ನೂ, ನ, ನೃ – ಅನುರಾಧ.

ನೂ,ಯ,ಯಾ,ಯೀ,ಯೂ,ಕ್ಯಾ – ಜೇಷ್ಠ. ಯೆ,ಯೊ,ಬ,ಬಾ,ಬಿ,ಜ್ಯೋ – ಮೂಲ. ಬೂ,ಧ,ಭ,ಭಾ,ಬಿ,ಜ್ಯೋ – ಪೂರ್ವಾಷಾಡ.

ಬೇ,ಬೊ,ಜ,ಜಾ,ಜಿ,ಬೈ – ಉತ್ತರಾಷಾಡ. ಜೂ,ಜೆ,ಜೊ,ಖ,ಶ,ಶಾ,ಶಿ,ಶು,ಶೇ,ಶೈ – ಶ್ರವಣ. ಗ,ಗಾ,ಗಿ,ಗೂ,ಗೆ – ಧನಿಷ್ಟ. ಗೊ,ಸ,ಸಾ,ಸೀ,ಸು – ಶತಭಿಷ. ಸೆ,ಸೂ,ದ,ದಾ,ದಿ – ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ. ದು,ಶೃಂ,ಪ, ಪಾ, ಥ, ಬಿ, ಖೇ – ಉತ್ತರಭಾದ್ರ. ದೇ,ದೊ,ಚ,ಚಾ,ಚಿ – ರೇವತಿ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.